ประกาศข่าว


Jun 27, 2566

โครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 2)

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ใหญ่-ตาอิน) หมู่ 4 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

Jun 27, 2566

โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 1)

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ พื้นที่โครงการวิจัยวนเกษตรบางกะเจ้า หมู่ 3 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

Jun 13, 2566

โครงการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนร่วมกับสัญญาณบลูทูทเพื่อออกแบบและสร้างรถหุ่นยนต์

อ่านเพิ่มเติม

Aug 17, 2560

บุคลากรภายนอกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลกระเป๋า

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

คุณไพโรจน์ สังวริบุตร และ คุณจิตรลดา สังวริบุตร ได้เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทีมผู้บริหาร โดยมี ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ประกอบด้วยผศ.ดร.อาทิตยามีหนองหว้า ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ และ อาจารย์วรรณิสา แก้วบ้านกรูด มาร่วมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลกระเป๋า เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 

อ่านเพิ่มเติม

Aug 17, 2560

งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี การพิมพ์ วัสดุการพิมพ์และป้ายโฆษณา (Print Tech & Signage 2023) ครั้งที่10

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี การพิมพ์ วัสดุการพิมพ์และป้ายโฆษณา (Print Tech & Signage 2023) ครั้งที่10

อ่านเพิ่มเติม

Aug 17, 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์และการนำเสนอผลงานวิจัย

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่การพัฒนายั่งยืน” โดย ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต -กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2ึ7 มิถุนายน 256ุ6

อ่านเพิ่มเติม