อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์

อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์
อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์

อีเมล
ithinath.t@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ การจัดการเรียนการสอน การสอนทักษะ การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การผลิตรายการโทรทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพใต้น้ำ การผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย (Live Streaming) การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าจอ (Digital Signage) คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\