รุ่งทิวา เสาร์สิงห์

รุ่งทิวา เสาร์สิงห์
รุ่งทิวา เสาร์สิงห์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
รุ่งทิวา เสาร์สิงห์

อีเมล
rungtiva.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
พัฒนาระบบสารสนเทศประยุกต์ใช้ในงาน หรือการเรียนการสอน พัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ สร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์พยากรณ์พฤติกรรม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\