สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล

สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล

อีเมล
savarak.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\