ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล

ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล
ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล

อีเมล
pramote.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\