กุลชยา พงษ์แสวง

กุลชยา พงษ์แสวง
กุลชยา พงษ์แสวง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
กุลชยา พงษ์แสวง

อีเมล
kulchaya.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาการคอมพิวเเตอร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\