ชุติมา อุปถัมภ์

ชุติมา อุปถัมภ์
ชุติมา อุปถัมภ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ชุติมา อุปถัมภ์

อีเมล
chutima.o@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม 23 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
2 การเตรียมฟิล์มที่บริโภคได้จากเปลือกมันสำปะหลังสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 17 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2559
\