ภัทริณี คลุมดวง

ภัทริณี คลุมดวง
ดร. ภัทริณี คลุมดวง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. ภัทริณี คลุมดวง

อีเมล
pattarinee.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
0818599617

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีฟิล์มบาง, นาโนเทคโนโลยี, เทคนิคสปัตเตอริง, เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง, วัสดุศาสตร์ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ศึกษา


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเซรามิกคอมโพสิตของไฮดรอกซีอพาไทต์และนิกเกิลเฟอไรท์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก 8 ดร. ภัทริณี คลุมดวง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2560
2 การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต 4 ดร. ภัทริณี คลุมดวง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
\