นุชริน ทองพูล

นุชริน ทองพูล
ดร. นุชริน ทองพูล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. นุชริน ทองพูล

อีเมล
nucharin.t@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
การวิจัยและสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS, Lisrel, MPlus, AMOS, PSPP


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\