อัครวุฒิ จินดานุรักษ์

อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์

อีเมล
akravuti.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
เชี่ยวชาญด้าน คณิตศาสตร์ / การสอนคณิตศาสตร์ /การสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ MAIP การวิจัยพัฒนานวัตกรรม 2523 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วทบ.คณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2542 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ศษม.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กรุงเทพมหานคร 2553 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (Ph.D in ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนะครเหนือ กรุงเทพมหานคร


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 21 ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ตีพิมพ์แล้ว ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2554
2 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับทบทวน เรื่องเวกเตอร์ The Development of Computer – Assisted Instruction Program in the Revision of “Vector” 21 ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551