รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การพัฒนาชุมชนไร่อ้อยในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพื้นฐาน BCG

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ชนิดา ป้อมเสน ศศธร สิงขรอาจ ประนัดฎา พิมสี วรรณิสา แก้วบ้านกรูด

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-23 07:37:57

\