รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
  • PATIPAK PHUNUDOM
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • patipak.p@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การจัดการของเสียจากการล้างหมึกพิมพ์ออฟเซตลิธอกราฟี

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ แยกส่วนประกอบของของเสียจากการล้างหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้วเพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมการใช้สารรวมตะกอนในการแยกส่วนประกอบของของเสียจากการล้างสีหมึกพิมพ์ และศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ที่ผ่านการจัดการแล้วในการนำกลับมาใช้งานใหม่ โดยนำของเสียจากน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ออฟเซตมากรองด้วยผ้าขาวบาง ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสิ่งสกปรกด้วยวิธีจาร์เทสต์ สารเคมีที่ใช้ทดสอบคือ พอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ และโพแทสเซียมซัลเฟต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 10% ที่ปริมาณวัดปริมาณความขุ่นของน้ำมันล้าง ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ คือ พอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 10 % ปริมาตร 8 ml มีประสิทธิภาพในการลดความขุ่นร้อยละ87.25

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
  • ไพบูลย์ กลมกล่อม

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 02:59:39

\