ประเสริฐ อยู่สำราญ

ประเสริฐ อยู่สำราญ
ประเสริฐ อยู่สำราญ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ประเสริฐ อยู่สำราญ

อีเมล
prasert.y@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Soft Homomorphisms of k-Soft Hypergroups. ปีที่ 2014 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014)
    ผู้จัด : 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014)
    วันที่ : Jul 22, 2560 ถึง Jul 22, 2560
    25

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\