นชพรรณ จั่นทอง

นชพรรณ จั่นทอง
ดร. นชพรรณ จั่นทอง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. นชพรรณ จั่นทอง

อีเมล
nachaphan.j@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
นวัตกรรมการพิมพ์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\