เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล

เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล
เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล

อีเมล
tapparat.l@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
Development of Sepectrophotometric method for determinaiton of drug sample and environment sample, Flow Injection Analysis, Sequential Injection Analysis, Lab on a chip


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Development of Spectrophotometric Method for Determination of Amlodipine by Picric Acid ปีที่ -5 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : Cre Tech 2017
    ผู้จัด : Cre Tech 2017
    วันที่ : Jul 19, 2560 ถึง Jul 21, 2560
    32

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\