นพรัตน์ ภัยวิมุติ

นพรัตน์ ภัยวิมุติ
ผศ. นพรัตน์ ภัยวิมุติ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. นพรัตน์ ภัยวิมุติ

อีเมล
nopparat.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาการคอมพิวเเตอร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสื่อการสอน ระบบฐานข้อมูล


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
    ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 11 , ACTIS & NCOBA 2017
    ผู้จัด : การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 11 , ACTIS & NCOBA 2017
    วันที่ : Aug 8, 2560 ถึง Aug 8, 2560
    47

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\