ดิเรก บุญธรรม

ดิเรก บุญธรรม
ดิเรก บุญธรรม

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดิเรก บุญธรรม

อีเมล
direk.b@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
microwave heating microwave drying microwave furnace


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ 20 ดิเรก บุญธรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2559
2 การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟและเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อลดเวลาการลดความชื้น เมล็ดปาล์มน้ำมันและลดปริมาณเชื้อปนเปื้อน 19 ดิเรก บุญธรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2559
\