ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง

ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง
ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง

อีเมล
supasil.f@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
0817546194

เกี่ยวกับตัวเรา
สนใจการสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์ และ งานวิจัยทางด้าน Optics


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การสร้างชุดทดลอง เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบลงมือปฏิบัติ 8 ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2557
2 การสร้างชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ แบบลงมือปฏิบัติ 2 ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2558
\