เพ็ชร สุธิภรณ์

เพ็ชร สุธิภรณ์
เพ็ชร สุธิภรณ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
เพ็ชร สุธิภรณ์

อีเมล
pornpate.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
ชีววิทยา


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\