จตุพล ขาวฟอง

จตุพล ขาวฟอง
จตุพล ขาวฟอง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
จตุพล ขาวฟอง

อีเมล
jatuphol.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์ประยุกต์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\