รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • สมชาย ดิษฐาภรณ์
  • Somchye Dittapohn​
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • somchye.d@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดการลอกเลียนธรรมชาติ กรณีศึกษาอุปกรณ์ปลูกผัก

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอุปกรณ์ปลูกผักจากแนวคิดการลอกเลียนธรรมชาติ2) เพื่อออกแบบอุปกรณ์ปลูกผักจากแนวคิดการลอกเลียนธรรมชาติ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต้นแบบอุปกรณ์ปลูกผักจากแนวคิดการลอกเลียนธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้พักอาศัยในห้องพักบ้านบอลลูน กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยใช้แบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตัวแปรเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) แนวทางการพัฒนา อุปกรณ์ปลูกผัก ประยุกต์ขั้นตอนเริ่มจากเลือกรูปทรงจากธรรมชาติต่อมาศึกษาสัดส่วนแล้วลดทอนรายละเอียด จากนั้นออกแบบรูปทรงด้วยปัจจัยหรือหลักในการออกแบบและเลือกแบบขั้นสุดท้าย กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติระบบฉีดเส้นพลาสติก วัสดุใช้พลาสติกประเภทพีแอลเอ และเพิ่มระบบแสงไฟแอลอีดีรวมทั้งระบบโมดูลาร์2) ผลการออกแบบอุปกรณ์ปลูกผัก พบว่า รูปแบบที่ใช้แรงบันดาลใจจากผลอะโวคาโดมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีความเหมาะสมในระดับมาก(

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • สมชาย ดิษฐาภรณ์

\