รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล
  • สาขา คณิตศาสตร์
  • -
  • pramote.c@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด

บทคัดย่อ ( Abstract )

แผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับรุ่นแบบสองชุดภายใต้ความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเครื่องมือสำคัญในการ กำหนดแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้ใช้งานอาจไม่ทราบถึงค่าความเสี่ยงของผู้ผลิตและ ผู้บริโภคที่แท้จริง เพียงแต่ทราบสัดส่วนเสียในรุ่นการผลิต งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือก แผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุดที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดที่ทราบเพียงค่าสัดส่วนเสียในรุ่นการผลิต และ ต้องการให้เกิดค่าใช้จ่ายรวมในการตรวจสอบ (TC) ต่ำที่สุด โดยประยุกต์ใช้วิธีทางพันธุกรรมช่วยคำนวณหาค่าที่เหมาะสม ของขนาดตัวอย่าง (n1, n2) และจำนวนของเสียมากสุดที่ยอมรับได้ (c1, c2) ผลการศึกษาพบว่าเงื่อนไข n1 = n2 และ c1 ≤ c2 – 1 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ส่วนเงื่อนไข n1 = 2n2 และ c1 ≤ c2 – 1 จะส่งผลให้ค่าจำนวนของเสียที่ตรวจพบมากที่สุด นอกจากนี้พบว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมในการตรวจสอบ (TC) จำนวนของเสีย ที่ตรวจพบ (Nd) และจำนวนตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบเฉลี่ย (ATI) จะเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ความน่าจะเป็นที่จะยอมรับรุ่น (Pa) และคุณภาพผ่านออก (AOQ) มีค่าลดลงตามลำดับ

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล
  • วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์

\