รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. จิตรกร ผดุง
  • jittrakorn phadung
  • สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • -
  • jittrakorn.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การศึกษากระบวนการผลิตสื่อสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง "กูยอะเจียง"

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษากระบวนการผลิตสื่อสารคดีวีดิทัศน์เรื่อง “กูยอะเจียง” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง “กูยอะเจียง” 2. เพื่อผลิตสารคดีวีดิทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตและการเลี้ยงช้างของกูยอะเจียงในชุมชนบ้านตากลาง วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อหาประเด็นเกี่ยวกับกูยอะเจียง และวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง โดยสัมภาษณ์ควาญช้างในหมู่บ้านตากลาง และเจ้าหน้าที่ในศูนย์คชศึกษา พร้อมค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาเขียนบทสารคดีวีดิทัศน์หลังจากนั้นดำเนินการถ่ายทำ และตัดต่อ แล้วปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนำส่งสารคดี วีดิทัศน์เสนอต่อให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ประเมินโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน ประเมินโดยใช้แบบสอบถามชนิด มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสื่อสารคดีวีดิทัศน์เรื่อง “กูยอะเจียง” โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความเหมาะสมที่มีค่าเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านเทคนิคการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และด้านเนื้อหารายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 สรุปได้ว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสื่อสารคดีวีดิทัศน์เรื่อง “กูยอะเจียง” โดยกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความเหมาะสมที่มีค่าเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านรับรู้เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และด้านความพึงพอใจการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 สรุปได้ว่าทุกด้านอยู่ในร

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • จิตรกร ผดุง
  • ธนบดี ศิริพราหมณกุล
  • วีรพล ตนเหียม

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-10-11 02:39:43

\