รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • มนรดา ศิริมงคล
  • สาขา วิทยาการคอมพิวเเตอร์
  • -
  • monrada.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Development of Learning Media using Augmented Reality

บทคัดย่อ ( Abstract )

The Learning Media for Thai lessons using augmented reality of primary 2 is developed the augmented reality to help in learning be applied as a tool for learning and teaching Thai lessons. The work on the tablet PC to manage learning more interesting and helps students engage in learning more. The developed learning media are divided into two parts: (1) the augmented reality with the characteristics of the computer data on the real world that merges the world of reality and virtual reality together. To display text, sound, animation in real-time and (2) the quiz is an application that runs on an android and user can choose the test by yourself. The samples in this research were primary 2 students who enrolled in second semester of academic year 2014 at Banhuaimafai School, under the Primary Education Service Area office 1, Chonburi Province. The research instruments consisted of the performance evaluation of electronic media by using augmented reality, learning achievement of students before and after the learning by using augmented reality media. The statistics used in this research are the E1/E2, mean and standard deviation. The result of this research found that the developed learning media for Thai lessons is suitable at the highest level in all. The efficiency was 82.12/86.21

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Monrada Sirimongkol
  • Piya Thirapanmetee
  • Sureeporn Nualnim
  • Sudjai Ngamsuriyapong

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-24 12:29:06

\