รายละเอียดข่าว


Posted on Aug 17, 2560นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว โดยมุ่งหวังในการสร้างเวทีอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะได้เผยแพร่ผลงานสู่สังคมและเป็นการฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาอีกด้วย

วิดีโอสรุปโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (https://www.youtube.com/watch?v=ezhaaEH5L1o#)

รูปกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

 


\