รายละเอียดข่าว


Posted on Aug 17, 2560โครงการประกวดโครงงาน (Project) และโครงงานสหกิจศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ของคณะฯ ในการพัฒนารูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การคิดค้นวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติฝึกฝนให้มีการนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการประกวดโครงงาน (Project) และโครงงานสหกิจศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวโดยมุ่งหวังในการสร้างเวทีอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะได้เผยแพร่ผลงานสู่สังคม

ภาพกิจกรรมโครงการ


\