ดิเรก กาญจนรูจี

ดิเรก กาญจนรูจี
ผศ. ดิเรก กาญจนรูจี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. ดิเรก กาญจนรูจี

อีเมล
dirak.k@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เกี่ยวกับตัวเรา
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเครื่องเรือน การวิเคราะห์ราคางานตกแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม้ การจัดการแรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน การควบคุมหน้างาน


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี