รายงานด้านวารสารวิชาการ

20
สาขา จำนวนวารสาร
ฟิสิกส์ 23
ชีววิทยา 13
เคมี 10
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 6
คณิตศาสตร์ 3
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 3
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 3
เทคโนโลยีการพิมพ์ 0
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 0
วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 0
ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ
2550 2
2551 3
2552 3
2553 9
2554 4
2555 9
2556 5
2557 3
2558 5
2559 4
2560 26
2561 1
\