รายงานด้านวารสารวิชาการ

26
สาขา จำนวนวารสาร
ฟิสิกส์ 24
เคมี 13
ชีววิทยา 13
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 9
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 6
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 3
คณิตศาสตร์ 3
วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 0
เทคโนโลยีการพิมพ์ 0
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 0
ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ
2549 2
2550 2
2551 3
2552 3
2553 9
2554 4
2555 9
2556 6
2557 3
2558 5
2559 9
2560 27
2561 2
\