วรัศมน เชื้อฟัก

วรัศมน เชื้อฟัก
วรัศมน เชื้อฟัก

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
วรัศมน เชื้อฟัก

อีเมล
warassamon.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\