บุญศักดิ์ สมบุญรอด

บุญศักดิ์ สมบุญรอด
บุญศักดิ์ สมบุญรอด

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
บุญศักดิ์ สมบุญรอด

อีเมล
boonsak.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\