สุริยา สงค์อินทร์

สุริยา สงค์อินทร์
สุริยา สงค์อินทร์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สุริยา สงค์อินทร์

อีเมล
suriya.s@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\