บุญเชิญ ดิษสมาน

บุญเชิญ ดิษสมาน
ผศ. บุญเชิญ ดิษสมาน

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. บุญเชิญ ดิษสมาน

อีเมล
boonchoen.d@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
เฟอร์นิเจอร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\