อลงกรณ์ อยู่สำราญ

อลงกรณ์ อยู่สำราญ
อลงกรณ์ อยู่สำราญ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
อลงกรณ์ อยู่สำราญ

อีเมล
alongkorn.y@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\