กนกพร บุญทรง

กนกพร บุญทรง
ผศ.ดร. กนกพร บุญทรง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. กนกพร บุญทรง

อีเมล
kanokporn.b@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\