นิรมล วรสิษฐ

นิรมล วรสิษฐ
นิรมล วรสิษฐ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
นิรมล วรสิษฐ

อีเมล
niramon.w@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
เคมี


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\