โสภา หนูแดง

โสภา หนูแดง
โสภา หนูแดง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
โสภา หนูแดง

อีเมล
sopa.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
มีความเชี่ยวชาญและสนใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ Otop การวิจัยเชิงคุณภาพ


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\