ครรชิต กำลังกล้า

ครรชิต กำลังกล้า
ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

อีเมล
kanchit.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
ฟิสิกส์ นาโนเทคโนโลยี ฟิล์มบาง วัสดุศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\