อภิชาติ พองพลา

อภิชาติ พองพลา
ดร. อภิชาติ พองพลา

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. อภิชาติ พองพลา

อีเมล
apichard.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
เซ็นเซอร์ ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\