สุรภพ สุทธิวิเศษ

สุรภพ สุทธิวิเศษ
สุรภพ สุทธิวิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สุรภพ สุทธิวิเศษ

อีเมล
surapop.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
Fields of interests: 1. General Biology and Zoology, 2. Biodiversity (focused on DNA markers for Species identification), and 3. Phylogenetic analysis.


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\