ภิรดี ฤทธิเดช

ภิรดี ฤทธิเดช
ภิรดี ฤทธิเดช

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ภิรดี ฤทธิเดช

อีเมล
piradee.r@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
การศึกษา​คณิตศาสตร์​


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\