สมศรี จำเริญภิญโญ

สมศรี จำเริญภิญโญ
ผศ.ดร. สมศรี จำเริญภิญโญ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. สมศรี จำเริญภิญโญ

อีเมล
somsri.j@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\