วิริยะ ศิริชานนท์

วิริยะ ศิริชานนท์
วิริยะ ศิริชานนท์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
วิริยะ ศิริชานนท์

อีเมล
wiriya.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\