สุภาพร จันทร์คง

สุภาพร จันทร์คง
สุภาพร จันทร์คง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สุภาพร จันทร์คง

อีเมล
supaporn.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์ สถิติเบื้องต้น การสอนคณิตศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\