เอื้อมฟ้า นาคโต

เอื้อมฟ้า นาคโต
ผศ.ดร. เอื้อมฟ้า นาคโต

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. เอื้อมฟ้า นาคโต

อีเมล
aoumfar.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\