รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • สุริยา สงค์อินทร์
  • suriya song-inn
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • suriya.s@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การจัดพื้นที่สำหรับ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดพื้นที่การใช้สอยสำหรับและนำผลสรุปความพึงพอใจมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบพื้นที่การใช้สอยศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจากการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการศึกษาถึงการจัดผังพื้นพบว่า รูปแบบและตำแหน่งการนั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพื้นที่ตำแหน่งการให้บริการของผังพื้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกของมหาวิทยาลัย แต่ยังคงพบปัญหาพื้นที่นั่งปฏิบัติงานและพื้นที่ทางเดินมีความคับแคบ ขาดแคลนตู้เก็บเอกสารและพื้นที่ไม่เป็นสัดส่วนส่งผลการถูกรบกวนทำให้ไม่มีสมาธิ ส่วนนักศึกษาพบปัญหา ทางเดินสัญจรร่วมมีความคับแคบ ขาดเฟอร์นิเจอร์กรอกเอกสารคำร้อง ส่วนที่สองเป็นการศึกษาทัศนคติความพึงพอใจ พบว่าเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อขนาดของพื้นที่นั่งและบริเวณพื้นที่รอบๆนั่งปฏิบัติงาน,ขนาดของทางเดินภายในศูนย์บริการ ,รูปแบบและขนาดของเครื่องเรือนเป็น อุปสรรค์ต่อการปฏิบัติงานพร้อมทั้งยังถูกรบกวนจากเสียงคนคุยกันและเสียงโทรศัพท์ของภายในศูนย์บริการ ส่วนนักศึกษาไม่พึงพอใจต่อความต้องการเครื่องอำนวยความสะดวก คือต้องการโต๊ะกรอกเอกสารและถังใส่ขยะ ซึ่งจากการศึกษาทั้ง 2 ส่วนมีปัญหาที่ความสอดคล้องกันและเมื่อเปรียบเทียบเพศต่อขนาดของพื้นที่โดยพบว่าส่วนใหญ่ความคิดเห็นทั้งเพศหญิงชายไม่มีผลแตกต่างกันแต่จะมีผลแตกต่างในส่วนของนักศึกษาในส่วนของขนาดของพื้นที่จุดรับบริการและในส่วนของทางเดินของส่วนพักคอยจะมีผลกระทบที่มีความคิดเห็นระหว่างเพศหญิงและชายแตกต่างกัน

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สุริยา สงค์อินทร์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-02-28 06:18:11

\