รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โลหะหนักที่มีปริมาณน้อยมากอย่างพร้อมกันด้วยออกซีนโดยเทคนิคแอดซอร์พทีฟสตริปปิงโวลแทมเมทรี

บทคัดย่อ ( Abstract )

บทคัดย่อ เทคนิคแอดซอร์พทีฟสตริปปิงโวลแทมเมทรีสามารถใช้ในการตรวจวัดปริมาณไอออนโลหะในปริมาณที่น้อยมากอย่างพร้อมกัน โดยเทคนิคนี้ที่พื้นผิวเล็ก ๆ ของขั้วหยดปรอทแขวนจะมีการดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนจากสารละลายเป็นขั้นตอนการทำให้ไอออนโลหะมีความเข้มข้นขึ้น แล้วตามด้วยการวัดกระแสรีดักชันที่เกิดจากการให้ศักย์ไฟฟ้า ซึ่งเทคนิคนี้มีความไวสูงมากในการวิเคราะห์ปริมาณไอออนของโลหะที่มีปริมาณน้อย ๆ ของทองแดง ตะกั่ว และแคดเมียม โดยใช้ออกซีน (Oxine, 8-hydroxyquinoline) เป็นลิแกนด์ สภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดคือค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.0 ความเข้มข้นของออกซีน 73.8 ไมโครโมลาร์ ศักย์ไฟฟ้าในการดีโพสิชัน -1,200 มิลลิโวลต์ นาน 120 วินาที ขนาดของพัลส์แอมพลิจูด 70 มิลลิโวลต์ ด้วยสภาวะที่เหมาะสมนี้ค่าขีดจำกัดในตรวจวัดไอออนทองแดง ตะกั่ว และแคดเมียมเท่ากับ 8.5, 15.33, 21.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ตามลำดับ คำสำคัญ: แอดซอร์พทีฟสตริปปิงโวลแทมเมทรีม, ออกซีน, โลหะหนักที่มีปริมาณน้อยมาก Abstract The adsorptive stripping voltammetry was used for simultaneously determination of trace metals. The pre-concentration step of metal was performed as a monomolecular layer complexes on a hanging mercury drop electrode. The reduction current was obtained after voltage apply. The work was achieved for determination of copper lead and cadmium using 73.8 M 8-hydroxyquinoline as an optimal ligand (pH 8.0). The deposition voltage at -1,200 mV, deposition time 120 sec. and pulse amplitude 70 mV were obtained. Under these optimum condition, the limit of detections of copper lead and cadmium were 8.5, 15.33 and 21.6 g/dm3, re

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อลงกรณ์ อยู่สำราญ
  • รัฐพล หงส์เกรียงไกร
  • ชูศรี ไพศาลอุดมศิลป์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 04:19:11

\