รายงานด้านโครงการวิจัย

136

สาขา จำนวนโครงการ
ฟิสิกส์ 34
ชีววิทยา 17
เทคโนโลยีการพิมพ์ 17
เคมี 9
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 8
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 10
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 8
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 9
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 4
คณิตศาสตร์ 4
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 0
วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 0

สาขา รวม
ฟิสิกส์ 28720400.00
ชีววิทยา 6231980.00
เทคโนโลยีการพิมพ์ 5560500.00
เคมี 2642000.00
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 1935000.00
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 1504000.00
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 938780.00
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 890588.00
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 890000.00
คณิตศาสตร์ 270000.00
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 0.00
วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 0.00

ปีงบประมาณ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ
2547 100000.00 1
2550 190000.00 2
2551 734580.00 5
2552 100000.00 1
2553 680000.00 2
2554 550000.00 2
2555 2142100.00 5
2556 322000.00 2
2557 933500.00 6
2558 1538780.00 9
2559 2587500.00 10
2560 14995000.00 11
2561 1395588.00 5
2562 1420000.00 7
2563 2125000.00 13
2564 10686800.00 15
2565 2423900.00 10
2566 6208500.00 11
2567 450000.00 3