รายงานด้านวารสารวิชาการ

163

สาขา จำนวนวารสาร
ฟิสิกส์ 70
ชีววิทยา 45
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 30
เคมี 27
คณิตศาสตร์ 21
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 16
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 15
เทคโนโลยีการพิมพ์ 10
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 10
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 8
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 4
วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 2

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ
543 3
2549 2
2550 2
2551 3
2552 4
2553 9
2554 4
2555 6
2556 4
2557 9
2558 9
2559 18
2560 29
2561 16
2562 24
2563 15
2564 26
2565 25
2566 50