พรพิมล บาลี

พรพิมล บาลี
พรพิมล บาลี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
พรพิมล บาลี

อีเมล
pornpimon.bl@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับตัวเรา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี