เอมอร ชนะกุล

เอมอร ชนะกุล
เอมอร ชนะกุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
เอมอร ชนะกุล

อีเมล
emorn.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
การวางแผนเพื่อการผลิต การจัดองค์ประกอบศิลป์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี